Здружениот оддел за електронски компоненти, инструментација и мерења и полупроводничка електроника при Македонската Секција на IEEE е формиран на 16 јули 2007 година

РАКОВОДСТВО НА ОДДЕЛОТ 2018-2019
КАТЕРИНА
РАЛЕВА catherin@feit.ukim.edu.mk  Претседател
ГОЦЕ  Љ АРСОВ g.arsov@ieee.org  Претходен претседател
ГОЦЕ Љ АРСОВ g.arsov@ieee.org Потпретседател

         
ЧЛЕНОВИ НА ОДДЕЛОТ
Име
Презиме Степен e-mail
GOCE
  L   ARSOV LSM g.arsov@ieee.org
VLADIMIR 
I DIMCEV SM vladim@feit.ukim.edu.mk
JOSIF

KJOSEV
M
j.kosev@ieee.org
LUPCO

KARADZINOV
SM
l.karadzinov@ieee.org
MARIO

MAKRADULI M mario@feit.ukim.edu.mk
ZIVKO
KOKOLANSKI
M kokolanski@feit.ukim.edu.mk
KATERINA

RALEVA M catherin@feit.ukim.edu.mk
MARE
SRBINOVSKA M mares@feit.ukim.edu.mk
NIKOLA
FELKAROSKI GS nikola.felkaroski@gmail.com
NAUM
TRAJANOVSKI GS naumtrajanovski@gmail.com
TEA

VELJKOVIKJ
M
teav@ieee.org
ANA MARIJA

TRAJKOVSKA
M
ana_marija_trajkovska@hotmail.com
NIKOLA

JOVANOVSKI
GS
nikuc4392@gmail.com
TATJANA

PETKOVSKA
GS
tatjanapetkovska98@gmail.com
STEFAN

NAUMOSKI
S
stefann@ieee.org
MARKO

VELEVACHKOVSKI
S
velevachkovski@gmail.com
ILINA

KRSTEVSKA
S
ilinak99@gmail.com
NIKOLAJ

APOSTOLOVSKI
GS
nikolaj_0@hotmail.com
SIMONA

TOSHESKA
S
simona_toseska@hotmail.com
LIRIDONA

LUZHA
S
liridonaluzha2@gmail.com
IVANA
SHENDOVA S
shendova@gmail.com