Оддел за електронски компоненти, инструментација и мерења и полупроводничка електроника при Македонската секција на IEEE


АКТИВНОСТИ ВО 2016

НАЈАВА НА ПРЕДАВАЊА ОД ИСТАКНАТ ПРЕДАВАЧ


1. Applications of the (so-called) Fujisaki Model of Tone, Accent and Intonation, to Phonetics, Phonology, and Speech Technology" to students at Multimedia Summer School, FEEIT, Skopje, Macedonia, 21.09.2016, 12:00 – 13:00
2. "Problems and Prospects of Spoken Language Processing", at IEEE meeting, FEEIT, Skopje, Macedonia, 26.09.2016, 12:00 – 13:00

http://homepage3.nifty.com/hiroya_fujisaki/hf.htm1.jpg
ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ ГИ ОДРЖИ:Prof. Emeritu
s 

Hiroya Fujisaki, IEEE Life member, Distinguished Lecturer (’16-’17) of the ISCA

http://homepage3.nifty.com/hiroya_fujisaki/АКТИВНОСТИ ВО 2015 


НАЈАВА НА ПРЕДАВАЊА ОД ИСТАКНАТИ ПРЕДАВАЧИ
23.09.2015
Просторија K3-9 - Машински факултет, Објект за хомологација
11.45 часот

1. 
Bio-inspired Polarization Imaging – making the invisible visible
        Dr.
Jan Van der Spiegel
,  
Professor of Electrical and Systems Eng, University of Pennsylvania, PA, USA2.   More Moore and More than Moore working on 3D

 

         Dr. Simon Deleonibus, Chief Scientist/Directeur Scientifique,CEA, LETI, France
СОСТАНОЦИ НА ОДДЕЛОТ ОДРЖАНИ ВО 2014 ГОДИНА

1.  19.02.2015 - Joint Chapter EDS/IMS/SSCS of IEEE Macedonian Section annual meeting was held.
     The chapter chair presented the annual report.


АКТИВНОСТИ ВО 2014

Одржани се избори на ниво на одделот. За претседател во мандатниот период 2014-2015 година избран е Гоце Арсов
СОСТАНОЦИ НА ОДДЕЛОТ ОДРЖАНИ ВО 2014 ГОДИНА


1. 13.02.2014  - Годишна средба на членовите на одделот од административен и социјален карактер. На состанокот е потврден изборот на новиот претседател на одделот.

2.   27.06.2014 - Моделирање на CdS/CdTe  Соларни ќелии
    
Предавa~: проф. д-р Драгица Василеска -  Arizona State University, USA  

3.  10.09.2014 - maximumMIMO - Maximum Spectral Efficiency Through Parallelized MIMO 
     Transmission
Using High-Resolution 3D Antenna Topologies
     Предав: Дарко Цветковски - Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Informatik,Germany

4.   19.09.2014 - Робустни и флексибилни антени: Соодветни кандидати за wearable
                           апликации

       Предав: Јованче Трајковиќ- EPFL, Laboratory for Electromagnetics and Acoustics 
                            (LEMA), Lausanne,
Switzerland
                                                           
5.   07.10.2014 - За пронаоѓањето на транзисторот: кога, каде, кој?
      Предав: Гоце Арсов - FEIT - Skopje, Makedonija
       (Оваа презентација беше технички дел од одбележувањето на денот на IEEE)

6.    22.10.2014 - Segmentation based semantic content recognition
       Предав: Ивана Шоповска - Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija

7.    02.12.2014 – The Speech Prosody
     Предав: Бранислав Геразов - Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

АКТИВНОСТИ ВО 2013 

Одделот одржа еден состанок од административно-социјален карактер и три состаноци од техничко-стручен карактер. 

СОСТАНОЦИ НА ОДДЕЛОТ ОДРЖАНИ ВО 2013 ГОДИНА

   Во 2013 година здружениот оддел имаше три технички активности, две активности ги организираше самостојно, а третата во соработка со одделот за електроенергетика. Тие активности беа:

    

   1. Предавање на доц. д-р Живко Коколански: Подобрување на метролошките карактеристики кај дигитални мерни системи базирани на временско-дигитална конверзија, одржано на 23.09.2013 година.

   2. Предавање на проф. д-р Драгица Василеска: Recent advances within the Computational Electronics Group at Arizona State University, одржано на 27.12.2013 година.

   3. Предавање на проф. д-р Никола Попов: Растечки потреби за енергија во светот – Улогата на нуклеарната енергетика: Планирање на човечките ресурси, одржано на 20.12.2013 год.  во соработка со одделот за електроенергетика.

    ТЕХНИЧКИ КОНФЕРЕНЦИИ СПОНЗОРИРАНИ ОД ОДДЕЛОТ ИЛИ СЕКЦИЈАТА


 1. ICEST 2013 - XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2013) - Ohrid, Macedonia, 26 - 29 June 2013

    2.  ETAI 2013 - XI International Conference – ETAI 2013 - Ohrid, Macedonia, 26-28.IX.2013